Là một ấn phẩm nằm trong bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp namecard được thiết kế một cách sáng tạo và thể hiện được đặc trưng của